Blog Posts

Featured Blog Post

Trí tuệ nhân tạo là điện của ngày mai: Tương lai của trí tuệ nhân tạo (Phần 1)

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một lĩnh vực hứa hẹn với tiềm năng thú vị. Các cấp độ AI, bao gồm trí thông minh hẹp nhân tạo (ANI), trí tuệ nhân tạo nói chung (AGI) và siêu trí tuệ nhân tạo (ASI), đang phát triển và có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và xã hội của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rõ về các khía cạnh và tác động của AI để sử dụng nó một cách cẩn thận và có lợi cho con người.

Trí Tuệ Nhân Tạo
sponsored by ✨RNDC.